PALVELUT


Palveluiksi ja työsuorituksiksi luetaan kaikki ne tapahtumat, joissa iisimuutto tai sen alihankkija on toimittanut Asiakkaalle työtehtävää varten työntekijöitä, erilaista kalustoa, työmenetelmiä, niihin liittyviä atk-ohjelmia jne.
1. Laskutus tapahtuu Asiakkaalle erikseen ilmoitettujen veloitushintojen mukaan.
2. Mikäli laskutus tapahtuu yksikköveloitushintojen mukaan, veloitetaan jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Minimiveloitusyksikkö on 60 minuuttia. Veloitusaikaa alkaa ja päättyy pääkaupunkiseudulla muuttokohteista. Yli 20 kilometrin siirtymistä Salakkatie 4 Espoosta muuttokohteeseen mutta alle 50 kilometrin lisätään 30 minuttia. Pidemmät hinnoitellaan erikseen.
2.1 Toimeksiannon peruuttaminen
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa työsuoritus. Mikäli peruutus tehdään vähintään viisi arkipäivää, ilmoituspäivä mukaan lukien, ennen kuin työsuorituksen on määrä alkaa, ei iisimuutolla ole oikeutta peruutuksesta johtuviin korvauksiin. Mikäli työsuoritus perutaan vähemmän kuin viisi arkipäivää ennen sen alkamista, on iisimuutolla oikeus laskuttaa kyseiseen työhön varatun kapasiteetin viiden tunnin veloitusta vastaava korvaus.
Mikäli työsuoritus perutaan sen jo alettua, on iisimuutoll oikeus korvauksiin kokonaisuudessaan työsuorituksesta jo kulutetun ajan osalta sekä viiden työtunnin veloitusta vastaava korvaus.
3. Työpäivän aikana on iisimuuton työntekijöillä oikeus työaikalainsäädännön mukaisiin lepotaukoihin, jotka veloitetaan normaalien yksikköveloitushintojen mukaan. Yli kuuden tunnin työpäivään kuuluu puolen tunnin ruokatauko. Alle kuuden tunnin, mutta yli neljän tunnin päivään kuuluu yksi kahvitauko (15 min). Yli 7,5 tunnin päivään kuuluu ruokatauko ja kaksi kahvitaukoa (15 min). Mikäli työaika kestää yli kymmenen tuntia, on työntekijällä oikeus vielä yhteen puolen tunnin taukoon.
4. Annettuun tarjoukseen voivat vaikuttaa seikat, jotka eivät johdu iisimuuton toimista, kuten:
4.1 Force majeure
Mikäli työsuorituksen aikana tulee viivästyksiä, jotka eivät johdu iisimuuton (mm. hissien rikkoontuminen, sota, sabotaasi, lakko, viranomaisten toimenpiteet).
4.2 Tarjouksen ulkopuoliset työt
Mikäli Asiakas teettää iisimuuton tarjouksen ulkopuolisia töitä, Asiakas tai Asiakkaan henkilökunta ei ole pakannut omia tavaroitaan valmiiksi, tavaramäärä on etukäteen ilmoitettua suurempi tai jokin muu seikka mistä on tarjouksen teon yhteydessä sovittu joko kirjallisesti tai suullisesti. Tarjouksen ulkopuoliset työt veloitetaan erikseen.
5. Työsuoritukset ja palvelut laskutetaan sopimuksen mukaan joko osittain tai kokonaan ennak-koon tai työsuorituksen jälkeen. Maksuehto on 14 pv netto. Viivästyskorko on kulloinkin Suomen Pankin vahvistama viivästyskorko. iisimuuton varaa oikeuden muuttaa yksikköhintojaan muuttuvan markkina- ja kustannustilanteen mukaisesti.
6. Rikkoontumiset ja muut vahinkotapahtumat
6.1. Mikäli työsuorituksen tai palvelun aikana rikkoontuu Asiakkaan irtaimistoa tai muuta omaisuutta, on Asiakkaan tehtävä kirjallinen reklamaatio iisimuutolle 7 (seitsemän) päivän kuluessa. Ellei näin ole menetelty, iisimuutto on vastuusta vapaa. Kotimuutoissa vahingoista on ilmoitettava kohtuullisessa ajassa, pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa.
6.2. Mikäli siirrettävät tavarat eivät ole pakattu asianmukaisesti, ei iisimuuto korvaa tapahtuneita vaurioita. Asianmukainen pakkaus tarkoittaa tavaroiden pakkaamista iisimuuton ohjeiden mukaisesti. Asianmukainen pakkaus on aina Asiakkaan vastuulla, ellei toisin ole sovittu.
6.3. Lattioiden ja vastaavien pintojen suojaaminen työsuorituksen ajaksi on aina Asiakkaan vastuulla, ellei toisin ole sovittu.
6.4. iisimuuton työntekijöiden ja Asiakkaan on selkeästi pystyttävä yksilöimään tapahtuma (vahin-ko/törkeä huolimattomuus), joka on johtanut tavaroiden tai kiinteistöjen vaurioitumiseen. Mikäli molemminpuolista yksilöimistä ei voida tehdä, ei vahinko ole korvauksen piirissä.
7. Vakuutusehdot
7.1. Tapaturmavakuutus kattaa iisimuuton omalle henkilökunnalle työssä aiheutuneet tapaturmat.
7.2. Mahdollisessa korvaustilanteessa tai mikäli otetaan erillinen vakuutus, lasketaan tavaroiden arvo ns. päivän arvon mukaan (=minkä arvoisia tavarat ovat työsuorituspäivänä)
7.3. Mikäli irtaimistoon kuuluu yksikköarvoltaan yli 2000 euron arvoisia esineitä, tulee ne vakuuttaa erikseen, lisäksi taide- ja antiikkiesineistä tulee toimittaa aitoustodistus, ostotodistus tai arvioitsijan lausunto sekä valokuva. Lisämuuttovakuutuksesta teemme tarjouksen erikseen.
7.4. iisimuuton korvausvastuu siirrettävälle irtaimistolle aiheutuneista vahingoista perustuu Tiekuljetussopimuslakiin (20 € /kg).
7.5. Vastuuvakuutus kattaa Asiakkaan kiinteälle omaisuudelle (rakennukset, rakenteet ym.) aiheutuneet vahingot enintään 500 000 euroon asti.
7.6. iisimuuton korvausvastuu ja vakuutus eivät korvaa tavaran katoamisia.
7.7. iisimuuton korvausvastuu ja vakuutus kattavat ainoastaan iisimuuton oman henkilökunnan aiheuttamat vahinkotapahtumat.
8. Teknisten laitteiden osalta iisimuuton toiminnan vastuuvakuutus kattaa koneille ja laitteille tapahtuvat ulkoisesti havaittavat vauriot. Korvausvastuun ulkopuolella ovat kaikki sähköiset ja tietotekniset vahinkotapahtumat, kuten tiedostojen varmistukset, ohjelmien ja tiedostojen tuhoutuminen, johtojen yms. irrottamisesta/asentamisesta väärään paikkaan aiheutuneet vahingot sekä muut niihin rinnastettavat vahinkotapahtumat.
9. Työturvallisuus
Mikäli iisimuuton osoitetussa työsuorituksessa tai vastaavassa on syytä huomioida työturvallisuusnäkökohtia joko siirrettävissä tavaroissa tai Asiakkaan toimitiloissa, on Asiakkaan ilmoitettava siitä iisimuuton työturvallisuusvastaavalle ennen työsuorituksen aloittamista.
10. Riitaisuudet
Näiden toimitusehtojen johdosta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluin. Mikäli niissä ei yrityksistä huolimatta ole päästy yhteisymmärrykseen, ratkaistaan asiat Espoon käräjäoikeudessa.